Pregled podataka ovlaštenog revizora: KRTALIĆ  ZORAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZORAN KRTALIĆ Dubrovačka 73, Mostar Da 3070086107 4227678100004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA K&P d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: