Pregled podataka ovlaštenog revizora: DURANOVIĆ  EKREM

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
EKREM DURANOVIĆ Vilsonovo šetalište br. 4, Sarajevo Da 3090522198 4218019920003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   19.6. 2019. 19.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  RADIUS d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: