Pregled podataka ovlaštenog revizora: LOVNIČKI  STANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
STANA LOVNIČKI Armije BiH br. 4, Zenica Da 3040001160 4218459060006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   3.2. 2020. 3.2. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVICUS d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: