Pregled podataka ovlaštenog revizora: HODŽIĆ  ABID

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ABID HODŽIĆ Džamijska 21/II, Sarajevo Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: