Pregled podataka ovlaštenog revizora: BEGANOVIĆ  ENSUD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ENSUD BEGANOVIĆ Bulevar Kulina bana 28 E, Zenica Da 3040150108 4218179450003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   15.5. 2019. 15.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIDENT d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: