Pregled podataka ovlaštenog revizora: TURKOVIĆ  ZORAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZORAN TURKOVIĆ Humska bb, Stolac Da 3070172105 4227166030004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA AUDITING d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: