Pregled podataka ovlaštenog revizora: POLIĆ  JASMINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
JASMINA POLIĆ Behdžeta Mutevelića br. 34/5, Sarajevo Ne 3090033170
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   9.11. 2017. 9.11. 2020.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: