Pregled podataka ovlaštenog revizora: LETIĆ  MAIDA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MAIDA LETIĆ Mehe Smailagića br. 29, Sarajevo Ne 3090038187
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   10.9. 2018. 10.9. 2021.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: