Pregled podataka ovlaštenog revizora: ABADŽIĆ  ENVER

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ENVER ABADŽIĆ Bulevar mira br. 3, Brčko Da 3110131194 4600085580002
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   22.2. 2019. 22.2. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  POLAR d.o.o. BRČKO DISTRIKT BiH

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: