Pregled podataka ovlaštenog revizora: IVANKOVIĆ  DRAŽENKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DRAŽENKA IVANKOVIĆ Stjepana Radića br. 31A, Mostar Da 3070031145 4227715820004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   19.8. 2020. 19.8. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  FINACO-R d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: