Pregled podataka ovlaštenog revizora: MATARADŽIJA  ADNAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ADNAN MATARADŽIJA Radnička br. 19c, Sarajevo Da 3090017116 4290967130005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   19.6. 2020. 19.6. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  MERFI d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: