Pregled podataka ovlaštenog revizora: KARAČIĆ  NEĐAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEĐAD KARAČIĆ Koste Hermana br. 7, Sarajevo Da 3090013172 4227270360008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   20.6. 2017. 20.6. 2020.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  BDO d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: