Pregled podataka ovlaštenog revizora: KRUNIĆ  MILENKO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MILENKO KRUNIĆ Dr. Levija br. 2, Trebinje Da 3120017177 4272249620003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRR RS   29.7. 2020. 29.7. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIDENT d.o.o. Grude

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: