Pregled podataka ovlaštenog revizora: ĆUK  JASNA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
JASNA ĆUK Fra Mirka Ćosića 15C, Široki Brijeg Da 3080007176 4272063360001
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   23.3. 2020. 23.3. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  EKUS d.o.o. Široki Brijeg

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: