Pregled podataka ovlaštenog revizora: RAHMANOVIĆ  ZIJAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZIJAD RAHMANOVIĆ Husinske bune br. E-2, Banovići Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: