Pregled podataka ovlaštenog revizora: VANOVAC  ALEKSANDRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ALEKSANDRA VANOVAC Akademika P. Mandića 16, Istočna Ilidža Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRR RS   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: