Pregled podataka ovlaštenog revizora: BIHORAC  MIRZA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MIRZA BIHORAC Nerkeza Smailagića 11, Sarajevo Da 3090442108 4200881410005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   29.7. 2019. 29.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: