Pregled podataka ovlaštenog revizora: SOFTIĆ  SABINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SABINA SOFTIĆ Nikole Kašikovića 6, Sarajevo Da 3090437108 4200047380000
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRR RS   5.8. 2019. 5.8. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  DELOITTE d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: