Pregled podataka ovlaštenog revizora: HUBIĆ  SEDINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SEDINA HUBIĆ Branilaca grada br. 22, Breza Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: