Pregled podataka ovlaštenog revizora: KURTOVIĆ  INESKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
INESKA KURTOVIĆ Sultan Ahmedova 73B, Bugojno Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: