Pregled podataka ovlaštenog revizora: LALIĆ  SADA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SADA LALIĆ Derviša Numića br. 2, Sarajevo Da 3090027164 4201798990004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   31.5. 2019. 31.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  LSC d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: