Pregled podataka ovlaštenog revizora: KOŽARIĆ  MENSUD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MENSUD KOŽARIĆ Franje Markovica br. 6, Tuzla Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: