Pregled podataka ovlaštenog revizora: JAHIĆ  MELIHA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MELIHA JAHIĆ Kicelj br.56, Tuzla Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: