Pregled podataka ovlaštenog revizora: GANIĆ  ENES

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ENES GANIĆ Naselje Luke IV 2A, Visoko Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: