Pregled podataka ovlaštenog revizora: BABAČIĆ  VEZIRKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
VEZIRKA BABAČIĆ 12. Mart 14/2, Ilidža Da 3090114103 4201038090003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVISAL d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: