Pregled podataka ovlaštenog revizora: MUHAREMOVIĆ  MUHAMED

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MUHAMED MUHAREMOVIĆ Bistaračka bb, Lukavac Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: