Pregled podataka ovlaštenog revizora: EKINOVIĆ  BILJANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
BILJANA EKINOVIĆ Envera Šehovića 46, Sarajevo Da 3090541198 4200662610007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   4.6. 2019. 4.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ZUKO d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: