Pregled podataka ovlaštenog revizora: MUJAN  KASIM

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
KASIM MUJAN Merhemića trg br. 1, Sarajevo Da 3090043161 4202567370000
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   28.6. 2019. 28.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  UNIJA AUDIT d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: