Pregled podataka ovlaštenog revizora: BESAROVIĆ  ALTIJANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ALTIJANA BESAROVIĆ R. Štetića 13, Sarajevo Da 3090002118 4200249410008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   23.1. 2017. 23.1. 2020.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  BILANS d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: