Pregled podataka ovlaštenog revizora: HASEČIĆ  SABIHA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SABIHA HASEČIĆ Avde Smajlovića 35, Sarajevo Ne 3090003173
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   2.3. 2017. 2.3. 2020.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: