Pregled podataka ovlaštenog revizora: PIDRO  ELVIRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ELVIRA PIDRO Branislava Nušića 7, Zenica Da 3040008108 4219010080009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   20.5. 2019. 20.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  RE-CONTROLING d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: