Pregled podataka ovlaštenog revizora: KARAHASAN  MEHMED

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MEHMED KARAHASAN Trg heroja 16, Sarajevo Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: