Pregled podataka ovlaštenog revizora: MIJATOVIĆ  DRAGAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DRAGAN MIJATOVIĆ Dr. A. Starčevića 15/1, Mostar Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: