Pregled podataka ovlaštenog revizora: MIJATOVIĆ  DRAGAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DRAGAN MIJATOVIĆ Dr. A. Starčevića 15/1, Mostar Da 3070748193 4227270360008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   16.8. 2019. 16.8. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  BDO d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: