Pregled podataka ovlaštenog revizora: BALAVAC  NEĐAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEĐAD BALAVAC Maršala Tita br. 85, Mostar Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: