Pregled podataka ovlaštenog revizora: BALAVAC  NEĐAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEĐAD BALAVAC Maršala Tita br. 85, Mostar Da 3070137108 4227344660009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   11.8. 2017. 11.8. 2020.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA CONTO d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: