Pregled podataka ovlaštenog revizora: BEĆIRAGIĆ  ASIM

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ASIM BEĆIRAGIĆ Ćoralici 462, Ćoralici Da 3010016107 4263012380009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   8.5. 2019. 8.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA REVITA d.o.o. Cazin

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: