Pregled podataka ovlaštenog revizora: PINJUH  ZORAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZORAN PINJUH Zagrebačka 6, Mostar Da 3070104108 4227678100004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   25.4. 2019. 25.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA K&P d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: