Pregled podataka ovlaštenog revizora: FAKO  DŽEMAL

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DŽEMAL FAKO Krste Hegedušića 130, Ilidža Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: