Pregled podataka ovlaštenog revizora: GLIBANOVIĆ  FUAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
FUAD GLIBANOVIĆ Ozrenski odred bb, Puračić Da 3030010148 4210004260006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   13.3. 2020. 13.3. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  AGM 2010 d.o.o. Tuzla

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: