Pregled podataka ovlaštenog revizora: KOZLIĆ  OMER

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
OMER KOZLIĆ Put mira br. 4, Vareš Da 3040186102 4218909360005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   26.6. 2019. 26.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REFIN d.o.o. Vareš

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: