Pregled podataka ovlaštenog revizora: ĐUG  OMER

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
OMER ĐUG S. Kulenovića 17, Bihać Da 3010132102 4263396770003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   7.6. 2019. 7.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJSKA KUĆA d.o.o. Bihać

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: