Pregled podataka ovlaštenog revizora: BEGANOVIĆ  ENVER

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ENVER BEGANOVIĆ Džemala Bijedića 160 B, Sarajevo Da 3090032172 4201913250001
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   6.11. 2020. 6.11. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  RECONS d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: