Pregled podataka ovlaštenog revizora: MEHIĆ  LJILJANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
LJILJANA MEHIĆ Benjamina Kalaya bb, Bihać Da 3010274102 4263483740005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REMES d.o.o. Bihać

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: