Pregled podataka ovlaštenog revizora: HERIĆ  KASIM

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
KASIM HERIĆ Prkanj 49, Konjic Da 3070089101 4227827030006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   24.4. 2019. 24.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REFK d.o.o. Konjic

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: