Pregled podataka ovlaštenog revizora: LIPOVAČA  ALMIR

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ALMIR LIPOVAČA Nerkeza Smailagića 52, Bihać Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: