Pregled podataka ovlaštenog revizora: KOVAČEVIĆ  ESMA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ESMA KOVAČEVIĆ H. Ćemerlića L1/27, Bihać Da 3010348104 4263051870005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   27.7. 2016. 27.7. 2019.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA KOVAČEVIĆ d.o.o. Bihać

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: