Pregled podataka ovlaštenog revizora: FETAHOVIĆ  ZINKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZINKA FETAHOVIĆ Bulevar Kulina Bana 28b, Zenica Da 3040235107 4218354710005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   24.5. 2019. 24.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  EXPERT d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: