Pregled podataka ovlaštenog revizora: KRAJŠEK  AZRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AZRA KRAJŠEK Grbavička 54, Sarajevo Da 3090184106 4290967130005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.6. 2019. 3.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  MERFI d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: