Pregled podataka ovlaštenog revizora: GALIĆ  MARKO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MARKO GALIĆ Bekijska 9, Široki Brijeg Da 3080026101 4272063360001
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   7.6. 2019. 7.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  EKUS d.o.o. Široki Brijeg

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: