Pregled podataka ovlaštenog revizora: SERDAREVIĆ  MUNIR

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MUNIR SERDAREVIĆ Talića brdo 6, Zenica Da 3040029161 4218183300008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   24.5. 2019. 24.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  INTERCONS d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: