Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIKONTO d.o.o. Brčko Distrikt


Društvo: REVIKONTO d.o.o. Brčko Distrikt
Adresa: Svetozara Ćorovića bb, Brčko
Registarski broj licence
ID Broj 4600222750000
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Avdija Sulejmanović
Kontakt podaci: tel. 049 235 471
E-mail: hassul@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mirsada Selimović
Telefon 049 235 471

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
AVDIJA SULEJMANOVIĆ Svetozara Ćorovića bb, Brčko Da 3090063169


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Sulejmanović Avdija Svetozara Ćorovića bb, Brčko
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mirsada  Selimović Svetozara Ćorovića bb, Brčko


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice